SPRING VIBES plates set workshop

SPRING VIBES plates set workshop

BOOK YOUR PLACE

4 поредни съботни дни, начало 16:30 ч, от 16 март

Курсът включва 4 посещения, необходими, за да минете през всички процеси и изработите свой собствен сет от пролетни чинии.

16 март, събота – моделиране 

Ще ви покажем 2 начина за изработка на изделията. Можете да избирате размерът на своите чинии от 16 до 28 см. В зависимост от вашето собствено темпо ще изработите от 3 до 6 изделия. Не ви съветваме да бързате, в керамиката нищо няма да се получи ако не подходим с необходимото търпение 🙂

23 март, събота – ретуширане

Ако при моделирането изделията са ви се сторили леко грубовати, сега е моментът да им придадем изящество и да ги подготвим за първото им изпичане. Тук трябва да сте много внимателни, тъй като това е фазата, в която те са най-чупливи.

30 март, събота – глазиране

Подготовката за глазиране е изключително важна, за да получите гладка и красива повърхност. Ще изберете между 6 цвята, с които ще глазирате изделията си и ще работите в екипи.

6 април, четвъртък – дискусия

Това е най-сладкият момент – да видите резултата от труда си. Ще има и разочарования, но това е в реда на нещата. Ще обсъдим работата и как тя да бъде подобрена следващия път.

English:

4 consecutive Saturdays, starting at 16:30, from March 16th.

The course includes 4 sessions necessary for you to go through all processes and create your own set of spring dishes.

March 16th, Saturday – Modeling

We will show you 2 ways to make the items. You can choose the size of your dishes from 16 to 28 cm. Depending on your own pace, you will make from 3 to 6 items. We advise you not to rush, in ceramics, nothing will come out if we don’t approach it with the necessary patience 🙂

March 23rd, Saturday – Retouching

If during modeling your items seemed a bit rough, now is the time to give them finesse and prepare them for their first firing. Here you need to be very careful, as this is the phase where they are most fragile.

March 30th, Saturday – Glazing

Preparation for glazing is extremely important to achieve a smooth and beautiful surface. You will choose from 6 colors to glaze your items and work in teams.

April 6th, Thursday – Discussion

This is the sweetest moment – to see the result of your hard work. There will be disappointments, but that’s okay. We will discuss the work and how it can be improved next time.

BOOK YOUR PLACE